Glascoating

Algemene Voorwaarden

Gewijzigd op 23-04-2024

Definities:

 1. Onder Verkoper wordt verstaan Glascoating B.V., gevestigd te (…) … aan de … (KvK: …) .
 2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de aankoop en eventuele montagewerkzaamheden heeft gegeven.
 3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en de eindgebruiker van het product.
 

Artikel 1: Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en transacties van, alle opdrachten en overeenkomsten met Verkoper betreffende de verkoop en plaatsing van te leveren zaken, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering en/of plaatsing mogelijk te maken.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zo veel mogelijk de strekking van die bepaling in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden, danwel zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dient uitleg plaats te vinden in de geest van deze voorwaarden.
 5. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet (meer) van toepassing zijn of dat Verkoper enig recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
 6. Verkoper is te allen tijde bevoegd tot wijziging van de algemene voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, waarbij de consument het recht heeft om in geval van een wijziging ten nadele de overeenkomst op die grond te ontbinden.
 

Artikel 2: Aanbieding (offerte)

 1. Aanbiedingen kunnen door Verkoper op grond van gewijzigde omstandigheden worden aangepast of ingetrokken en worden gedaan onder voorbehoud van correctie op basis van inmeten.
 2. Elke aanbieding is, tenzij anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Afnemer is gehouden aan Verkoper de informatie te verstrekken die voor het verzorgen van de aanbieding en de uitvoering van de overeenkomst wordt gevraagd en/of noodzakelijk is. Verkoper mag uitgaan van de juistheid van die informatie behoudens redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante onjuistheden en is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onjuiste/onvolledige informatie van afnemer en/of door afnemer in de arm genomen derden. Afnemer vrijwaart Verkoper terzake voor aanspraken van derden.
 4. Offertes van Verkoper zijn gebaseerd op een zo correct mogelijke interpretatie van de in ons bezit zijnde gegevens.
 5. Indien door Verkoper een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat wordt geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.
 6. Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het wijzigingen betreft die vereist zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften on indien het geringe wijzigingen betreft die een verbetering betekenen.
 7. Items/onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in de offerte vallen buiten de aanbieding.
 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Verkoper. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.
 2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Verkoper op verrekening van meerwerk onverlet.
 3. Wijzingingen in het werk resulteren in ieder geval in meer-/minderwerk indien:
 • sprake is van een wijziging in het ontwerp;
 • de door of namens afnemer verstrekte informatie niet juist blijkt te zijn;
 • de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen met de daarover gemaakte afspraken;
 • aanvullende opdrachten.
 1. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper niet dan nadat en voor zover deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Indien de overeenkomst door afnemer wordt gesloten onder voorbehoud van financiering, geldt dit voorbehoud als opschortende voorwaarde en Is Verkoper gerechtigd gedurende de loop daarvan de offerte te verhogen/wijzigen. Financiering komt voor rekening en risico van afnemer, Verkoper is niet gehouden tot enige uitvoering van de overeenkomst zo lang niet voldaan is aan de opschortende voorwaarde.
 

Artikel 4: Prijzen

 1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer opgegeven adres.
 2. Verkoper is bevoegd de prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, met dien verstande dat afnemer, indien deze consument is, in dat geval gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
 

Artikel 5: Montage

 1. Indien is overeengekomen dat de te leveren zaken door Verkoper worden gemonteerd, komen grond-, hei-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden, alsmede (andere) constructieve vereisten voor rekening en risico van de afnemer. Plaatsing van steigers, afvoer van materiaal, bouwstoffen en afval is voor rekening en risico van Verkoper. Verticaal transport op de bouwplaats verzorgt Verkoper en is voor rekening van afnemer. Verkoper zal hiervoor een voorschot bedingen dat op nacalculatie wordt afgerekend.
 2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:
  1. het personeel van Verkoper en alle overige door Verkoper voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten en zij daarbij niet bloot worden gesteld aan asbest en/of andere schadelijke/gevaarlijke stoffen/materialen;
  2. steigers zijn aangebracht ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden;
  3. het bouwwerk bereikbaar is via een verharde weg;
  4. elektriciteit en water ter beschikking van Verkoper staan;
  5. de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend;
  6. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.
 3. Vergunningen en precariorechten zijn voor rekening en risico van de afnemer.
 4. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 5. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet wordt voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
 6. Verkoper is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de inzet van door Verkoper aan te wijzen derden.
 

Artikel 6: Levertijd

 1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
 2. De levertijd omvat de aflevering door Verkoper van de zaken op het door de afnemer opgegeven adres, alsmede, indien overeengekomen, montage daarvan.
 3. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  2. de dag van ontvangst door Verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens en dergelijke, waaronder begrepen de door de afnemer goedgekeurde eerst benodigde werktekeningen;
  3. de dag van ontvangst door Verkoper van hetgeen volgens art. 9 als aanbetaling verschuldigd is voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden.
 4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Verkoper bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van Verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd verlengd.
 5. Indien sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te laten leveren en de werkzaamheden te verrichten. Indien het meerwerk niet in de planning van Verkoper kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 6. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Verkoper ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. – week.
 7. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 8. De verschuldigdheid en hoogte van een boete bij overschrijding van de levertijd dient voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn overeengekomen, bij uitblijven waarvan overschrijding niet leidt tot verschuldigheid van enige boete door Verkoper.
 9. Verkoper heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties afzonderlijk te factureren.
 10. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt zaken af te nemen, zal Verkoper deze zaken voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de zaken, alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.
 

Artikel 7: Oplevering

 1. Het werk wordt, indien montage is overeengekomen, als opgeleverd beschouwd, wanneer:
 • afnemer het werk heeft goedgekeurd;
 • Verkoper schriftelijk aan afnemer heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en afnemer niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk heeft kenbaar gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 • afnemer het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of afgeleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

2. Keurt afnemer het werk danwel een deel of delen van het werk niet goed, dan is hij gehouden dit binnen 14 dagen onder opgaaf van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Verkoper, bij uitblijven waarvan het werk alsnog als opgeleverd geldt.

Artikel 8: Risico, Eigendomsoverdracht en Eigendomsvoorbehoud

 1. Zodra de zaken zich feitelijk op de bouwplaats bevinden draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken mocht ontstaan, behoudens indien deze schade aan opzet of grove schuld van Verkoper is te wijten of het gevolg is van de door Verkoper uitgevoerde werkzaamheden.
 2. Het eigendom van de zaken gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan Verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Verkoper is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. De afnemer zal in geval van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslag leggende partij wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.
 3. Nadat Verkoper het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de zaken terughalen en is afnemer gehouden hiertoe toegang en medewerking te verlenen. 
 

Artikel 9: Betaling

 1. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, zal facturering en betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:

– 1e termijn: 30 %, bij opdracht;

– 2e termijn: 60%, voor aanvang montage;

– 3e termijn: 10 %, bij oplevering.

Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de afnemer geen recht op uitstel van betaling.

 1. Meerwerk zal aan de afnemer in rekening worden gebracht en wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden op een door Verkoper aan te wijzen rekening. De afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door Verkoper wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen. Het bepaalde in de laatste volzin geldt niet indien de afnemer consument is.
 3. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede, indien afnemer geen consument is, buitengerechtelijke kosten.
 

Artikel 10: Garantie

 1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde zaken wordt bij nogmaal gebruik en normaal onderhoud gewaarborgd voor, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, een termijn van … jaar te rekenen vanaf de dag van oplevering als bedoeld in artikel 7,
 2. Buiten de garantie vallen:
  1. normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
  2. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
  3. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
  4. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of in opdracht van Verkoper aan het geleverde zijn uitgevoerd;
  5. beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu of een andere invloed van buitenaf;
  6. adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, alsmede door of namens de afnemer aangeleverde materialen;
  7. kleurverschillen en glansverlies;
  8. gebreken die afnemer redelijkerwijs bij oplevering had moeten constateren;
  9. beschadigingen die niet met het oog zichtbaar zijn op 1,5 meter afstand leiden niet tot enige aanspraak zijdens opdrachtgever.
 3. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuze van Verkoper van hetgeen door de afnemer als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond.
 4. Verkoper heeft het recht om, alvorens (eventueel) tot vervanging/herstel over te gaan, onderzoek te (laten) doen naar de gestelde gebreken. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van afnemer indien de uitkomst van dit onderzoek is dat vervanging herstel niet onder de garantieregeling valt. Afnemer is gehouden volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek.
 5. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Onder onverwijld in de zin van deze bepaling dient te worden verstaan uiterlijk 3 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel het moment, dat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Verkoper is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen.
 6. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet vernieuwd.
 7. Garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper werkzaamheden ten behoeve van vervanging/reparatie danwel afronding in geval van overschrijding van de levertijd als bedoeld in art. 6 lid 7 aan het geleverde (laat) verricht(en).
 8. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit enige met Verkoper gesloten overeenkomst, is Verkoper met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
 9. In geval van herstel van gebreken of reparatie, op welke grond dan ook, is art. 5 van overeenkomstige toepassing.
 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper is alle aansprakelijkheid van Verkoper voor bedrijfsschade, gevolgschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
 2. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de overeengekomen prijs.
 3. De afnemer is gehouden Verkoper schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor Verkoper mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Verkoper worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Verkoper.
 4. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding, of beschadiging van gereedschappen en andere zaken die door of namens Verkoper worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden en die zich bevinden op de bouwlocatie of de locatie waar deze zaken al dan niet tijdelijk worden opgeslagen, behoudens opzet of grove schuld van Verkoper.
 5. Aanspraken/rechtsvordering van de afnemer die voortvloeien uit de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) verjaren na verloop van één jaar te rekenen vanaf het ontstaan ervan danwel het moment dat afnemer redelijkerwijs bekend kon zijn met de aanspraak/rechtsvordering.
 

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden  in ieder geval verstaan, elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, pandemie, werkstaking, transportmoeilijkheden, niet-beschikbaarheid van hulpmiddelen voor verticaal transport, brand, overstroming, wateroverlast en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of dat van zijn leveranciers.
 2. Overmacht kan onder andere ook ontstaan door hevige regenval, onverwachte weersomstandigheden zoals sneeuw en hevige kou, waardoor lijmen en kitten niet meer goed uitharden of opdrogen. Bij lage temperaturen moet er hoe dan ook rekening worden gehouden met een uithardingtijd die veel langer kan zijn dan bij kamertemperatuur.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 

Artikel 13: Opschorting en Opzegging

 1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Verkoper te leveren zaken), of in geval van faillissement/surséance van betaling/schuldsanering of een aanvraag hiertoe al dan niet op eigen verzoek, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer, heeft Verkoper het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst op te zeggen, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. Verkoper heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 13 lid 1 wordt opgezegd recht op volledige schadevergoeding. Verkoper heeft het recht zaken die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen creditering van de door Verkoper berekende kostprijs.
 3. In de in artikel 13 lid 1 bedoelde gevallen kan Verkoper ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Verkoper in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
 

Artikel 14: Klachten over de factuur

 1. Klachten over de factuur dienen binnen een termijn van 2 weken schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend, bij uitblijven waarvan de factuur wordt geacht akkoord te zijn bevonden, zowel ten aanzien van het bedrag als de er op voorkomende posten.
 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechter binnen wiens rechtsgebied Verkoper is gevestigd. Afnemer is wordt een termijn van een maand gegund om, indien Verkoper zich jegens afnemer op dit beding beroept, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdag (CISG) wordt uitgesloten.